கிராம அபிவிருத்தி, பயிற்சி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனம்

முகவரி:
24/4, காசல் வீதி,
கொழும்பு 08,
இலங்கை.
தொலைபேசி:
+94 112 695 579
தொலைநகலி:
+94 112 696 592
நானாவிதத் தகவல்:

தொடர்பு விபரங்கள்

பெயர் மற்றும் பதவி தொலைபேசி இலக்கம் மின்னஞ்சல்
பணிப்பாளர்   director[at]rdtri.gov.lk
திருமதி. எம்.எஸ்.எஸ். நஸ்லி
உதவி பணிப்பாளர்
+94 766 254 722 adplan[at]rdtri.gov.lk
திரு. டப்.எச். சிறிசேன
பயிற்சி மற்றும் ஆராய்ச்சி அலுவலர்
+94 779 189 709 whs66123[at]gmail.com
திருமதி. மங்களிகா வனசுந்தர
பயிற்சி மற்றும் ஆராய்ச்சி அலுவலர்
+94 718 263 500 mangalika2008[at]gmail.com
திருமதி. சம்பா அல்விஸ்
பயிற்சி மற்றும் ஆராய்ச்சி அலுவலர்
+94 718 012 162 ckwalwis[at]gmail.com
திரு.நிஹால் வீரசூரிய
பயிற்சி மற்றும் ஆராய்ச்சி அலுவலர்
+94 766 252 300 weerasuriand[at]gmail.com
திரு. ஏ.எம்.எஸ். அதபத்து
பயிற்சி மற்றும் ஆராய்ச்சி அலுவலர்
+94 718 012 155 amsatapattu[at]gmail.com
திருமதி. சித்திரலதா ஜயசிங்க
பயிற்சி மற்றும் ஆராய்ச்சி அலுவலர்
+94 779 016 748 chithrajayasinghe[at]gmail.com
திரு. பிரியசாந்த காரியவசம்
பயிற்சி மற்றும் ஆராய்ச்சி அலுவலர்
+94 702 714 431  
திரு. அஷான் பெர்னாண்டோ
பயிற்சி மற்றும் ஆராய்ச்சி அலுவலர்
+94 714 488 712 fdo.ashan[at]gmail.com
திரு. நிஷாந்த ரணதுங்க
பயிற்சி மற்றும் ஆராய்ச்சி அலுவலர்
+94 777 542 044 publication[at]rdtri.gov.lk
திரு. ஏ.டீ.ஈ. செனவிரத்ன
பயிற்சி மற்றும் ஆராய்ச்சி அலுவலர்
+94 714 425 181 adesenevi[at]gmail.com
திரு. ஆர்.எம்.கே. பண்டார
பயிற்சி மற்றும் ஆராய்ச்சி அலுவலர்
+94 716 319 359 rphnkbandar[at]gmail.com
திருமதி. டப். அனுஷா ப்ரியஞ்சனி
நிகழ்ச்சி அலுவலர்
+94 714 086 303 publication[at]rdtri.gov.lk
செல்வி. கே.ஜீ.பீ. பத்மினி
அரச முகாமைத்துவ உதவியாளர்
   
திரு. டீ.ஏ. நிஷாந்த பெரேரா
சாரதி
+94 712 165 704  
ஒரு மின்-அஞ்சலை அனுப்புக. * எனக் குறியிட்ட புலங்கள் கட்டாயம் நிரப்பப்பட வேண்டியவை.