ග්‍රාමීය හා ප්‍රාදේශිය මට්ටමේ සංවර්ධන වැඩකරුවන් තුළ ප්‍රජා සංවිධාන චක්‍රිය අරමුදල් භාවිතය වඩා ඵලදායිකර ගැනීමට දැනුම, කුසලතා හා ආකල්ප සංවර්ධනය කිරීම (දින 03 -  බොරැල්ල/ පිළිමතලාව)