ප්‍රජාමුල සංවිධානයන්හි ඵලදායිතාව ඉහළ නැංවීම උදෙසා සංවිධාන මුලිකයින්/ ක්‍රියාකාරින් තුළ ප්‍රජාමුල සංවිධාන කළමනාකරණය පිළිබඳ දැනුම, කුසලතා, හා ආකල්ප සංවර්ධනය කිරීම (දින 03 -  බොරැල්ල/ පිළිමතලාව)