සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයින් ගොඩනැංවීමේ කාර්යයේ නිරත පුහුණු කරුවන්, ව්‍යවසායකයින් තුළ ව්‍යවසායකත්ව කළමනාකරණ දැනුම, කුසලතා හා ආකල්ප සංවර්ධනය කිරීම (දින 03 -  බොරැල්ල/ පිළිමතලාව)