ග්‍රාමීය හා ප්‍රාදේශිය මට්ටමේ සංවර්ධන වැඩකරුවන් තුළ ප්‍රජා සංවිධාන චක්‍රිය අරමුදල් භාවිතය වඩා ඵලදායිකර ගැනීමට දැනුම, කුසලතා හා ආකල්ප සංවර්ධනය කිරීම (දින 03 -  බොරැල්ල/ පිළිමතලාව)

ප්‍රජාමුල සංවිධානයන්හි ඵලදායිතාව ඉහළ නැංවීම උදෙසා සංවිධාන මුලිකයින්/ ක්‍රියාකාරින් තුළ ප්‍රජාමුල සංවිධාන කළමනාකරණය පිළිබඳ දැනුම, කුසලතා, හා ආකල්ප සංවර්ධනය කිරීම (දින 03 -  බොරැල්ල/ පිළිමතලාව)

ක්ෂුද්‍ර‍ මූල්‍ය සංවර්ධන කාර්යයේ නිරත ප්‍ර‍ජා සංවිධාන මූලිකයින්, සංවර්ධන මැදිහත්කරුවන්, ක්ෂේත්‍ර‍ නිලධාරීන් තුළ ක්ෂුද්‍ර‍ මූල්‍ය කළමනාකරණය පිළිබද දැනුම, ආකල්ප හා කුසලතා වර්ධනය කිරීම. (දින 03 -  බොරැල්ල/ පිළිමතලාව)