ග්‍රාමසංවර්ධන අභ්‍යාස හා පර්යේෂණ ආයතනය

ලිපිනය:
24/4, කාසල් විදිය,
කොළඹ 08,
ශ්‍රී ලංකාව.
දුරකථනය:
+94 112 695 579
ෆැක්ස්:
+94 112 696 592
විවිධ තොරතුරු:

විමසීම් විස්තර

නම සහ තනතුර දුරකථන අංක විද්‍යුත් තැපෑල
අධ්‍යක්ෂ   director[at]rdtri.gov.lk
එම්.එස්.එස්. නස්ලි මිය
සහකාර අධ්‍යක්ෂ
+94 766 254 722 adplan[at]rdtri.gov.lk
ඩබ්.එච්. සිරිසේන මයා
පුහුණු හා පර්යේෂණ නිලධාරි
+94 779 189 709 whs66123[at]gmail.com
මංගලිකා වනසුන්දර මිය
පුහුණු හා පර්යේෂණ නිලධාරි
+94 718 263 500 mangalika2008[at]gmail.com
චම්පා අල්විස් මිය
පුහුණු හා පර්යේෂණ නිලධාරි
+94 718 012 162 ckwalwis[at]gmail.com
නිහාල් වීරසුරිය මයා
පුහුණු හා පර්යේෂණ නිලධාරි
+94 766 252 300 weerasuriand[at]gmail.com
ඒ.එම්.එස්. අතපත්තු මයා
පුහුණු හා පර්යේෂණ නිලධාරි
+94 718 012 155 amsatapattu[at]gmail.com
චිත්‍රලතා ජයසිංහ මිය
පුහුණු හා පර්යේෂණ නිලධාරි
+94 779 016 748 chithrajayasinghe[at]gmail.com
ප්‍රියශාන්ත කාරියවසම් මයා
පුහුණු හා පර්යේෂණ නිලධාරි
+94 702 714 431  
අෂාන් ප්‍රනාන්දු මයා
පුහුණු හා පර්යේෂණ සහකාර
+94 714 488 712 fdo.ashan[at]gmail.com
නිශාන්ත රණතුංග මයා
පුහුණු හා පර්යේෂණ සහකාර
+94 777 542 044 publication[at]rdtri.gov.lk
ඒ.ඩී.ඊ.සෙනවිරත්න මයා
පුහුණු හා පර්යේෂණ සහකාර
+94 714 425 181 adesenevi[at]gmail.com
ආර්.එම්.කේ. බණ්ඩාර මයා
පුහුණු හා පර්යේෂණ සහකාර
+94 716 319 359 rphnkbandar[at]gmail.com
ඩබ්. අනුෂා ප්‍රියංජනි මිය
වැඩසටහන් සහකාර
+94 714 086 303 publication[at]rdtri.gov.lk
කේ.ජී.පී. පත්මිණි මෙනවිය
රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර
   
ඩී.ඒ. නිශාන්ත පෙරේරා මයා
රියදුරු
+94 712 165 704  
විද්‍යුත් තැපෑල යැවීමට * සහිත සියලු කොටස් සම්පූර්ණ වීම අත්‍යාවශ්‍ය වේ.